Onderzoeksthema's

Onderzoeksthema's

Historisch onderzoek

De RN2Blend-onderzoekers hebben elk hun eigen onderzoekslijn, maar doen ook een deel samen. Dit onderzoek richt zich op de historische ontwikkelingen op het gebied van functiedifferentiatie. Wat is voorafgegaan aan de huidige discussie over functiedifferentiatie? Wie waren belangrijke spelers en wat was hun doel bij het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen? Dat zijn centrale vragen bij dit onderdeel.

Deelonderzoek 1 - Organisatie en waardering verpleegkundig werk

Dit deelonderzoek gaat over waardenontwikkeling binnen het verpleegkundig beroep. Iris Wallenburg, Martijn Felder, Roland Bal en Syb Kuijper onderzoeken hoe verpleegkundigen zich positioneren in het beleid en het veld van de gezondheidszorg. Ook kijken ze naar de consequenties hiervan voor de beroepsontwikkeling en uitoefening van de zorg. Verder bestuderen de onderzoekers hoe functiedifferentiatie in de dagelijkse zorgpraktijk vorm krijgt en hoe verpleegkundig werk zich verhoudt tot dat van andere zorgprofessionals.

Deelonderzoek 2 - Leren van het verleden. Functiedifferentiatie door de jaren heen

In het deelonderzoek 'Leren van het verleden – Functiedifferentiatie door de jaren heen' staat de learning history-methode centraal. Pieterbas Lalleman en Lisette Schoonhoven onderzoeken samen met promovenda Dieke Martini en publiekshistoricus Hugo Schalkwijk de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zowel in het verleden als in het heden. Ze brengen cruciale momenten uit de afgelopen 30 jaar in kaart en verbinden die aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. Daarnaast zullen ze binnen een aantal ziekenhuizen die al experimenteren met het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen een learning history optekenen rondom die gedifferentieerde inzet. De onderzoekers verwachten daarmee dat de verschillende ideeën, visies, successen en spanningen van alle betrokkenen binnen de instelling zichtbaar worden. De afsluiting van elk onderzoek en de verspreiding van de resultaten gebeurt in de vorm van podcasts en een geschreven leergeschiedenis. De uitzending en podcasts kunnen als basis dienen voor verdere gesprekken binnen en buiten de instellingen om leren over functiedifferentiatie mogelijk te maken.  

Meer over dit deelonderzoek.

Deelonderzoek 3 - Gezonde verpleegkundige werkomgeving

In deze deelstudie doen Catharina van Oostveen, Hester Vermeulen en promovenda Julia van Kraaij onderzoek naar de effectiviteit van functiedifferentiatie op personele en patiëntenuitkomsten. Ook bekijken ze welke rol de werkomgeving van verpleegkundigen speelt bij het realiseren van functiedifferentiatie. Dit moet kennis opleveren over de optimale functiemix en de omgeving waarin verpleegkundigen graag willen werken en goede zorg kunnen leveren. De FD Tool is een instrument waarmee ziekenhuizen inzicht krijgen in de effecten van functiedifferentiatie, en vormt een belangrijke databron.

Meer over dit deelonderzoek. 
 

Deelonderzoek 4 - Sterke kanten & capaciteiten: vormgeven aan het verpleegkundig werk in een veranderende werkomgeving

Onderzoekers vanuit het UMC Utrecht voeren deze onderzoekslijn uit, met als Nederlandse titel 'Sterke kanten & capaciteiten: vormgeven aan het verpleegkundig werk in een veranderende werkomgeving'. Dewi Stalpers (PhD, IC-verpleegkundige n.p.), promovenda Marloes Veenstra (MSc, verpleegkundige, arbeids-en organisatie psycholoog) en Prof. dr. Lisette Schoonhoven (hoogleraar, verpleegkundige n.p.) houden zich bezig met vragen over optimalisatie van de inzetbaarheid van verpleegkundigen, de rol van job crafting* hierin en wat dit betekent voor verpleegkundigen, het team en de organisatie. 

De hypothese is dat differentiatie op basis van ieders sterke kanten en capaciteiten kan bijdragen om:
-    verpleegkundigen inzicht te geven in ieders sterke kanten en hoe deze optimaal in te zetten (reflectieve professionals);
-    verpleegkundigen te laten inzien welke impact ze (kunnen) maken op de patiëntenzorg en hoeveel invloed ze hiermee hebben;
-    organisaties inzicht te geven in hoe optimaal gebruik te maken van de capaciteiten van verpleegkundig professionals (organisatorische support);

Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen in de rol/ functie van verpleegkundigen en hoe verpleegkundigen omgaan met veranderingen in hun werk. Een laatste onderwerp draait om de vraag: wat zijn de effecten van dit alles op de kwaliteit van zorg voor patiënten en werktevredenheid van verpleegkundigen? De FDTool vormt hiermee ook in deze deelstudie een belangrijke databron. De FD Tool is een instrument waarmee ziekenhuizen inzicht krijgen in de effecten van functiedifferentiatie op de kwaliteit voor patiënt, medewerker en organisatie. 

*Definitie job crafting: Veranderingen in je werk aanbrengen om de verschillende eigenschappen van de baan beter te laten aansluiten bij eigen sterke kanten, behoeften, interesses en capaciteiten.

Deelonderzoek 5 - Verpleegkundige zorg anders georganiseerd: kosten en waarden

Dit deelonderzoek gaat over de waarde en de kosten van de verpleegkundige zorg. Lucas Goossens, Maureen Rutten-van Molken en een promovendus van de Erasmus Universiteit Rotterdam voeren het onderzoek uit. Ze onderzoeken onder meer hoe de gezondheidsuitkomsten en de kosten veranderen door een andere inzet van verpleegkundigen. De onderzoekers brengen in kaart welke waarde patiënten hechten aan de verschillende verpleegsensitieve uitkomsten en andere kenmerken van hun behandeling. Ook onderzoeken ze de voorkeuren van verpleegkundigen voor diverse aspecten van hun werk. Oftewel: hoe kan het werk zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt?

Kennisnet

Wil je meepraten? Meld je dan aan voor de werkgroep Functiedifferentiatie op NVZ Kennisnet. Dit is de plek om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat te maken heeft met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in