Deelonderzoek 1 - Organisatie en waardering verpleegkundig werk

Dit deelonderzoek gaat over de manier waarop gedifferentieerd werken in de dagelijkse zorgpraktijk vorm krijgt. Iris Wallenburg, Martijn Felder, Roland Bal en Syb Kuijper onderzoeken dit vraagstuk aan de hand van etnografische methoden. Daarbij hebben zij oog voor het soms onzichtbare organisatiewerk dat verpleegkundigen doen. Ook is aandacht voor de manier waarop verpleegkundigen zich positioneren binnen zorgorganisaties en het beleid en het veld van de gezondheidszorg in bredere zin. De deelstudie gaat ook over waarderingspraktijken van verpleegkundig werk en de consequenties hiervan voor de beroepsontwikkeling en uitoefening van zorg. Door aandacht te besteden aan deze thema’s en door mee te lopen op verpleegkundige afdelingen binnen ziekenhuizen die vormgeven aan functiedifferentiatie – en door tussentijds inzichten te delen – draagt dit deelonderzoek bij aan een reflexieve leerpraktijk. 

Daarnaast wil het onderzoek bijdragen aan theorieontwikkeling ten aanzien van verpleegkundig handelen. Verpleegkundigen en hun handelen zijn namelijk een cruciaal, maar weinig theoretisch belicht onderdeel van de gezondheidszorg. In de traditionele literatuur over professionalisme worden verpleegkundigen zelfs weggezet als semi-professionals. Daarbij ligt de nadruk op hun onderschikte positie ten opzichte van andere professies. Dit is mede ingegeven door de onzichtbaarheid van een belangrijk deel van hun werk. Tegelijkertijd worden verpleegkundigen in (internationale) beleidsdocumenten steeds vaker naar voren geschoven als 'de toekomst', om kwalitatief hoogstaande, betaalbare en responsieve zorg te kunnen blijven leveren. Deze tegenstelling verdient meer aandacht. Hoe kunnen verpleegkundigen worden weggezet en tegelijkertijd naar voren worden geschoven als de redders van de gezondheidszorg?

Om bij te dragen aan dit maatschappelijke en theoretische vraagstuk bestuderen de onderzoekers verpleegkundig werk in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt in samenhang met management- en organisatievraagstukken, beleidsuitdagingen en professionele ontwikkelingen. Ze verhouden zich tot verschillende wetenschapsgebieden, met name de zorgsociologie, politieke wetenschappen, feministische/kritische studies en studies naar wetenschap & techniek. 

Iris Wallenburg

Iris Wallenburg is verpleegkundige (n.p.) en universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van zorgprofessionals in veranderende zorgorganisaties, waarbij vragen rondom professionele rolontwikkeling in de organisaties in relatie tot beleid centraal staan. Zij is gespecialiseerd in kwalitatief, participerend onderzoek.

Roland Bal

Roland Bal is hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op sturingsprocessen in de zorg, met een focus op kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast is hij geïnteresseerd in processen van (regionale) samenwerking.

Martijn Felder

Martijn Felder is universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Hij is geïnteresseerd in veranderende professionele rollen en verhoudingen in de context van institutionele, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Syb Kuijper

Syb Kuijper is promovendus aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Hij is opgeleid als socioloog en richt zich met kwalitatief, participatief onderzoek op de zorgpraktijk en verpleegkundig werk.

Publicaties

Boeken

Felder, M., Wallenburg, I, Kuijper, S., & Bal, R. (2020). Etnografisch onderzoek. In A. E. Eskes & C. J. van Oostveen (Red), Onderzoek langs de meetlat: onderzoek designs voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

RN2Blend TV: Uitdagingen rond verpleegkundige inspraak

De zesde aflevering van RN2Blend TV ging over de uitdagingen rond verpleegkundige inspraak in beleidsvraagstukken en besluitvorming. Welke rol kunnen en moeten verpleegkundigen hierin hebben? En wat leert de COVID 19-crisis ons over de betrokkenheid en organisatiekracht van verpleegkundigen? 

 

Een vraag of suggestie?

Heb je vragen over dit deelonderzoek of wil je in contact komen met de onderzoekers?